Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē mirušām personām un tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kā arī līķu bioloģiskā materiāla arhīvu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek:
    1. organizēta un veikta tiesu medicīniskās ekspertīze vardarbīgas nāves vai aizdomās par vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;
    2. sniegta specializēta tiesu medicīniskā palīdzība vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu;
    3. veikta tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās ārstniecības personu kļūdu un aizdomās par tādām gadījumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana atbilstoši Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes vardarbībā cietušām un mirušām perso­nām atbilstoši Krimināl­li­kuma, Kriminālpro­cesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām, (%)

100,0

-

-

-

-

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes vardarbībā cietušām un mirušām perso­nām (%)

-

100,0

100,0

100,0

100,0

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes un izpētes vardarbībā cietušām un mirušām personām atbilstoši Krimi­nāl­li­kuma, Kriminālpro­cesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām (skaits)

18 347

-

-

-

-

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes un izpētes vardarbībā cietušām un mirušām personām (skaits)

-

 

18 000

18 000

18 000

18 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada  plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 349 062

2 392 629

2 439 027

2 439 027

2 439 027

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

43 567

46 398

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1,9

1,9

-

-

Atlīdzība, euro

2 134 878

2 178 427

2 211 360

2 211 360

2 211 360

Vidējais amata vietu skaits gadā

169

169

169

169

169

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 047,6

1 068,7

1 084,9

1 084,9

1 084,9

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

10 249

11 123

11 168

11 168

11 168

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

46 398

46 398

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

46 398

46 398

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 9.punktam

-

1 698

1 698

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 8.punktam

-

8 577

8 577

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un atbilstošie  izdevumi, pamatojoties uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādi

-

36 123

36 123