Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē mirušām personām un tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kā arī līķu bioloģiskā materiāla arhīvu uzturēšana.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek:
    1. organizēta un veikta tiesu medicīniskās ekspertīze vardarbīgas nāves vai aizdomās par vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;
    2. sniegta specializēta tiesu medicīniskā palīdzība vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu;
    3. veikta tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās ārstniecības personu kļūdu un aizdomās par tādām gadījumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana atbilstoši Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un

Ārstniecības likuma prasībām

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes vardarbībā cietušām un mirušām perso­nām atbilstoši Krimināl­li­kuma, Kriminālpro­cesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām (%)*

100,0

100,0

-

-

-

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes vardarbībā cietušām un mirušām perso­nām (%)*

-

-

100,0

100,0

100,0

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes un izpētes vardarbībā cietušām un mirušām personām atbilstoši Krimi­nāl­li­kuma, Kriminālpro­cesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām (skaits)*

-

18 000

-

-

-

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes un izpētes vardarbībā cietušām un mirušām personām (skaits)*

-

-

18 000

18 000

18 000

* Mainīts rezultatīvā rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 332 070

2 311 748

2 392 629

2 392 629

2 392 629

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-20 321

80 881

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-0,9

3,5

-

-

Atlīdzība, euro

2 117 353

2 097 546

2 178 427

2 178 427

2 178 427

Vidējais amata vietu skaits gadā

173,1

169

169

169

169

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 009,6

1 028,8

1 068,7

1 068,7

1 068,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

20 184

11 123

11 123

11 123

11 123

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

80 881

80 881

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

20 915

20 915

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

267

267

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

20 648

20 648

Citas izmaiņas

-

59 966

59 966

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

59 966

59 966

Pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 ”Ārstniecība”, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.781 un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta protokola Nr.38, 47.§ 9.punktam

-

59 966

59 966