Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē mirušām personām un tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kā arī līķu bioloģiskā materiāla arhīvu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

organizēt un veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes vardarbīgas nāves vai aizdomās par vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;

sniegt specializētu tiesu medicīniskā palīdzību vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu;

veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās ārstniecības personu kļūdu un aizdomās par tādām gadījumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana atbilstoši Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un

Ārstniecības likuma prasībām

Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes dzīvām personām un mirušajiem (%)

96,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes dzīvām personām un mirušajiem (skaits)

17 296

18 000

17 000

17 000

17 000

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 304 738

3 438 744

4 122 643

4 124 076

4 124 076

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

134 006

683 899

1 433

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4,1

19,9

0,03

-

Atlīdzība, euro

2 925 287

3 211 155

3 896 487

3 896 487

3 896 487

Vidējais amata vietu skaits gadā

169

169

169

169

169

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 438,7

1 577,9

1 915,9

1 915,9

1 915,9

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

7 595

11 168

11 123

11 123

11 123

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

276 046

959 945

683 899

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 

959 017

959 945

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”(MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

959 017

 

959 017

 

Vienreizēji pasākumi

1 433

-

-1 433

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

1 433

-

-1 433

Citas izmaiņas

274 613

928

 -273 685

Palielināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1.janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

-

 

928

 

928

 

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.139 un Nr.94 likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumam

250 247

-

-250 247

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

13 706

-

-13 706

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

10 660

-

-10 660

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem

5 766

-

-5 766

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā

4 894

-

-4 894