Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē mirušām personām un tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kā arī līķu bioloģiskā materiāla arhīvu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

1)   organizēt un veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes vardarbīgas nāves vai aizdomās par vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;

2)   sniegt specializēto tiesu medicīnisko palīdzību vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu;

3)   veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās ārstniecības personu kļūdu un aizdomās par tādām gadījumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana atbilstoši Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un

Ārstniecības likuma prasībām

Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes dzīvām personām un mirušajiem (%)

88,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes dzīvām personām un mirušajiem (skaits)

15 966

17 000

15 500

15 500

15 500

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 654 648

4 122 643

4 507 429

  4 251 444

4 251 444

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

467 995

384 786

-255 985

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

12,8

9,3

-5,7

-

Atlīdzība, euro

3 201 311

3 896 487

4 021 549

4 021 549

4 021 549

Vidējais amata vietu skaits gadā

169

169

169

169

169

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 573,5

1 915,9

1 977,5

1 977,5

1 977,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

10 213

11 123

11 123

11 123

11 123

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā - 384 786 384 786
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 381 047 381 047
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas” ietvaros nodrošinātu materiāltehniko līdzekļu  (licences, datorkomplekti) un rentgenstaru fluorescences analītiskā mikroskopa iegādi (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 255 985 255 985
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 125 062 125 062
Citas izmaiņas - 3 739 3 739
Izdevumu palielinājums, ņemot vērā, ka 2021. gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) - 1 433 1 433
Palielināti izdevumi, lai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram nodrošinātu Latvijas Republikas Senāta 2021.gada 22.marta sprieduma administratīvajā lietā Nr.A420143317 (SKA-123/2021) izpildei nepieciešamo finansējumu pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam (MK 26.10.2021. sēdes prot. Nr.72 45.§ 8.punkts) atbilstoši priekšlikumam Nr.197 un  Nr.169 2.lasījumam - 2 306 2 306