Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināta antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas un veiktas dopinga kontroles un citi pasākumi saskaņā ar antidopinga konvencijām, tai skaitāDisciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijasun Pārsūdzībaskomisijas darbības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Antidopinga birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta izglītojošo pasākumu antidopinga jomā un dopinga analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām antidopinga prasībām1

Dopinga analīzes (skaits)

-

1 000

1 050

1 050

1 050

Izglītojošie pasākumi (skaits)

-

30

30

30

30

Piezīmes.

Uzsāka plānot ar 2019.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

874 106

850 571

850 571

850 571

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

-

-

-23 535

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

-

-

-2,7

-

-

Atlīdzība, euro

-

419 548

396 098

396 098

396 098

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 823,5

2 823,5

2 823,5

2 823,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

-

80 730

57 281

57 281

57 281

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

23 535

-

-23 535

t. sk.:

Citas izmaiņas

23 535

-

-23 535

Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

85

-

 

-85

Samazināti izdevumi darba samaksai Disciplinārās antidopinga komisijas locekļiem (ārštata darbinieki), kas 2019.gadā tika finansēti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma

23 450

-

-23 450