Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināta antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas un veiktas dopinga kontroles un citi pasākumi saskaņā ar antidopinga konvencijām, tai skaitā Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un Pārsūdzības komisijas darbības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Antidopinga birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta izglītojošo pasākumu antidopinga jomā un dopinga analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām antidopinga prasībām 36

Dopinga analīzes (skaits)

-

-

1 000

1 000

1 000

Izglītojošie pasākumi (skaits)

-

-

30

30

30

36Uzsāk plānot ar 2019.gadu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

874 106

850 571

850 571

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

-

-

874 106

-23 535

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

-

-

100,0

2,7

-

Atlīdzība, euro

-

-

419 548

396 098

396 098

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

10

10

10

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 823,48

2 823,48

2 823,48

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

-

-

80 730

57 281

57 281

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

103

874 209

874 106

t. sk.:

Strukturālas izmaiņas

-

850 759

850 759

Palielināti izdevumi saistībā ar Valsts sporta medicīnas centra reorganizāciju un Latvijas Antidopinga biroja izveidi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227 un Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.410, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana” un pārņemot 10 amata vietas

-

692 911

692 911

Palielināti izdevumi, kas segti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem,  saistībā ar Valsts sporta medicīnas centra reorganizāciju un Latvijas Antidopinga biroja izveidi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227 un Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.410

-

157 848

157 848

Citas izmaiņas

103

23 450

23 347

Samazināti izdevumi,  ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

103

-

-103

Palielināti izdevumi, lai Latvijas antidopinga birojs nodrošinātu darba samaksu Disciplinārās antidopinga komisijas locekļiem (ārštata darbinieki), finansēšanai novirzot apalšprogrammas 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

-

23 450

23 450