Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināta antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas un veiktas dopinga kontroles un citi pasākumi saskaņā ar antidopinga konvencijām, tai skaitā Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un Pārsūdzības komisijas darbības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Antidopinga birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta izglītojošo pasākumu antidopinga jomā un dopinga analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām antidopinga prasībām

Dopinga analīzes (skaits)

1 021

1 050

1 050

1 050

1 100

Izglītojošie pasākumi (skaits)

28

30

30

30

40

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

723 436

850 571

843 696

848 861

848 861

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

127 135

-6 875

5 165

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

17,6

-0,8

0,6

-

Atlīdzība, euro

341 276

396 098

394 388

394 388

394 388

Vidējais amata vietu skaits gadā

10

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 317,3

2 823,5

2 809,2

2 811,5

2 811,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

63 202

57 281

57 281

57 050

57 050

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 875

-

-6 875

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

5 165

-

-5 165

 Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

5 165

-

-5 165

Citas izmaiņas

1 710

-

-1 710

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

1 710

-

-1 710