Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināta antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas un veiktas dopinga kontroles un citi pasākumi saskaņā ar antidopinga konvencijām, tai skaitā Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un Pārsūdzības komisijas darbības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Antidopinga birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta izglītojošo pasākumu antidopinga jomā un dopinga analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām antidopinga prasībām

Dopinga analīzes (skaits)

730

1 050

1 050

1 050

1 100

Izglītojošie pasākumi (skaits)

29

30

30

30

40

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada  plāns

Kopējie izdevumi, euro

621 055

843 696

854 081

854 081

854 081

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

222 641

10 385

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

35,8

1,2

-

-

Atlīdzība, euro

329 250

394 388

394 388

394 388

394 388

Vidējais amata vietu skaits gadā

10

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 551,4

2 809,2

2 811,2

2 811,2

2 811,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

23 086

57 281

57 050

57 050

57 050

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā - 10 385 10 385
t. sk.:
Citas izmaiņas - 10 385 10 385
Palielināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.7. apakšpunkts) - 5 144 5 144
Izdevumu palielinājums, ņemot vērā, ka 2021. gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) - 5 165 5 165
Palielināti izdevumi, lai Latvijas Antidopinga birojam nodrošinātu Latvijas Republikas Senāta 2021.gada 22.marta sprieduma administratīvajā lietā Nr.A420143317 (SKA-123/2021) izpildei nepieciešamo finansējumu pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam (MK 26.10.2021. sēdes prot. Nr.72 45.§ 8.punkts) atbilstoši priekšlikumam Nr.198 un Nr.170 2.lasījumam - 76 76