Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
  2. sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
  3. nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
  4. nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
  5. sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem

Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu)

65

50

52

55

55

Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām

Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits)

61

45

47

49

52

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5 435 634

5 196 117

5 450 442

5517 220

5517 220

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-239 517

254 325

66 778

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-4,4

4,9

1,2

0

Atlīdzība, euro

5379 268

5 138 626

5393 036

5459 814

5459 814

Vidējais amata vietu skaits gadā

401

394

3821

382

382

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1108

1075

1164

1179

1179

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

48 280

56 992

56 992

56 992

56 992

Piezīmes.

1Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amatu vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2020.gadā tiek likvidētas 12 amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

541

254 866

254 325

t. sk.:

Citas izmaiņas

541

254 866

254 325

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.)

541

456

-85

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

254 410

254 410

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai nodrošinātu mēnešalgas palielināšanu būvniecības, projektu apkalpošanas, apgādes un iepirkuma jomā nodarbinātajiem, kā arī motivējošu instrumentu pielietošanai (MK 05.02.2019. prot.Nr.5 33.§ 21.p.)

-

254 410

254 410