Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
  2. sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
  3. nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
  4. nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
  5. sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem

Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu)

33

21

50

52

55

Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām

Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits)

51

45

45

47

52

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 376 163

5 195 006

5 196 117

5 450 442

5 450 442

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-181 157

1111

254 325

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-3,4

0

4,9

0

Atlīdzība, euro

5 319 797

5 138 640

5 138 626

5 393 036

5 393 036

Vidējais amata vietu skaits gadā

433,5

410

39418

394

394

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1014

1032

1075

1129

1129

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

45 324

56 992

56 992

56 992

56 992

182019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 16 amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

19 126

20 237

1111

t. sk.:

Citas izmaiņas

19 126

20 237

1111

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)       

18 670

18 656

-14

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

456

-

-456

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

1581

1581