Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
  2. sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
  3. nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
  4. nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
  5. sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem

Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu)

-

20

21

22

23

Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām

Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits)

-

42

45

50

52

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 530 370

5 136 507

5 195 006

5 196 573

5 196 573

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

606 137

58 499

1567

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,4

1,1

0

0

Atlīdzība, euro

4 472 423

5 080 141

5 138 640

5 138 626

5 138 626

Vidējais amata vietu skaits gadā

507,5

450

410*

410

410

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

720

930

1032

1032

1032

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

86 716

56 762

56 992

56 992

56 992

*No 2018.gada saistībā ar ilgstoši vakanto amatu vietu likvidēšanu samazinātas (bez finansējuma) 34 amata vietas un 6 amata vietas pārdalītas budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras aizsardzību.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

58 499

58 499

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

58 499

58 499

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)

-

39 829

39 829

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

-

18 670

18 670