Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
  2. sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
  3. nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
  4. nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
  5. sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Profesionāli aģentūras nodarbinātie

Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu)

-

-

20

21

22

Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām

Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits)

-

-

42

45

50

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 493 970

4 530 370

5 136 507

5 136 507

5 138 088

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36 400

606 137

-

1 581

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

13,4

-

-

Atlīdzība, euro

4 436 023

4 472 423

5 080 141

5 080 141

5 080 141

Vidējais amata vietu skaits gadā

507,5

507,5

450

450

450

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

704

707

930

930

930

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

150 942

169 224

56 762

56 762

56 762

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1581

607 718

606 137

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

74 054

74 054

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

8906

8906

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

65 148

65 148

Citas izmaiņas

1581

533 664

532 083

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku atlīdzības palielinājums, lai nodrošinātu konkurētspējīgu darba samaksu strādājošajiem” (14_04_A)  īstenošanu

-

247 707

247 707

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

1581

-

-1581 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

285 957

285 957

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta no apakšprogrammas 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta", lai nodrošinātu atalgojumu papildus nepieciešamajiem 15 darbiniekiem (nepalielinot apstiprināto amata vietu skaitu)

-

285 957

285 957