Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
  2. sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
  3. nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
  4. nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
  5. sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem

Apmācīto nodarbināto īpatsvars (%)

-

-

70,0

70,0

70,0

Inovatīvu iepirkuma metožu izmantošana

Inovatīvu metožu (konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs u.tml.) īpatsvars (%)

-

-

5,0

6,0

7,0

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sākotnēji rīkotajā iepirkuma procedūrā

Iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (%)

-

-

72,0

75,0

80,0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 196 117

5 450 442

5 494 937

5 495 221

5 495 221

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

254 325

44 495

284

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,9

0,8

-

-

Atlīdzība, euro

5 138 626

5 393 036

5 437 815

5 437 815

5 437 815

Vidējais amata vietu skaits gadā

394

382

3231

323

323

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 080

1 164

1 403

1 403

1 403

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

33 708

56 992

30 849

30 849

30 849

Piezīmes.
1 Ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Nodrošinājuma valsts aģentūrā likvidētas 59 amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

22 283

66 778

44 495

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

284

-

-284

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

284

-

-284

Citas izmaiņas

21 999

66 778

44 779

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

21 999

-

-21 999

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

66 778

66 778