Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
  2. sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
  3. nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
  4. nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
  5. sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020.gads (izpilde)

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem

Apmācīto nodarbināto īpatsvars (%)

-

70,0

66,0

68,0

69,0

Inovatīvu iepirkuma metožu izmantošana

Inovatīvu metožu (konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs u.tml.) īpatsvars (%)

-

5,0

6,0

7,0

7,0

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sākotnēji rīkotajā iepirkuma procedūrā

Iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (%)

-

72,0

75,0

80,0

80,0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 450 300

5 494 937

5 949 837

5 949 837

5 949 837

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

44 637

454 900

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

8,3

-

-

Atlīdzība, euro

5 393 036

5 437 815

5 892 431

5 892 431

5 892 431

Vidējais amata vietu skaits gadā

352

323

3231

323

323

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 271

1 395

1 512

1 512

1 512

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 788

30 849

30 724

30 724

30 724

Piezīmes.

1 Ar Mk 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Nodrošinājuma valsts aģentūrā likvidētas 2 amata vietas un veikta 2 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) personāla resursu kapacitāti valsts robežas infrastruktūras izbūves laikā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

454 900

454 900

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

284

284

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

284

284

Citas izmaiņas

-

454 616

454 616

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

454 616

454 616

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.1.p.)

-

153 224

153 224

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.03.00 “Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta”, lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.2.p.)

-

301 392

301 392