Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
  2. apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
  3. nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
  4. nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
  5. veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
  6. nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

18

19

2

2

2

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

20

16

12

10

10

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

36 106 090

30 836 137

31 627 948

31 456 537

31 430 328

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-5 269 953

791 811

-171 411

-26 209

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-14,6

2,6

-0,5

-0,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18410 454

19202 265

791 811

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

927746

927746

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Pakalpojumu sadārdzinājums” īstenošanai

-

927746

927746

Vienreizēji pasākumi

143 609

-

-143 609

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

140 000

-

-140 000

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāriremontdarbu izdevumu segšanai iznomātajos objektos, inventāra remontam un tehniskajai apkalpošanai

3609

-

-3609

Ilgtermiņa saistības

14 496 462

13578 101

-918 361

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

9 178 172

-

-9 178 172

Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

1 229 669

-

-1 229 669

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 K-1, nomas maksa (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

-

9335 578

9335 578

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

494 530

483 490

-11 040

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

1 428 476

1380 671

-47 805

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa

1 880 272

1 880 272

0

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

184 261

401 850

217 589

Transportlīdzekļu noma

101 082

96 240

-4842

Citas izmaiņas

3770 383

4696 418

926 035

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

-

64 030

64 030

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma "Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija" ietvaros jaunuzceltās VUGD depo ēkas Jaunpils ielā 13, Rīgā uzturēšanai

-

281 396

281 396

Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts" Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā nomas maksas izdevumu segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (MK 16.11.2016. rīk. Nr.690 2.2.p.)

-

7704

7704

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo sniegtie maksas pakalpojumi papildināti ar telpu nomu jaunajā izmitināšanas vietā Piestātnes ielā 14 k-4, Jūrmalā (groz. MK 22.07.2014. not. Nr. 423)

-

97 947

97 947

Izdevumu iekšlietu nozares bruņoto iestāžu bruņojuma modernizēšanas pabeigšanai un turpmākās kaujas spēju uzturēšanai samazinājums un izdevumu iekšlietu nozares nekustamo īpašumu ārkārtas remontu veikšanai palielinājums (MK 20.08.2019. prot.Nr.35 26.§ 10.3.p.)

94 172

94 172

0

Izdevumu izmaiņas transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei (MK 11.08.2016 rīk. Nr.440)

306 000

187 000

-119 000

Palielināti izdevumi VNĪ īpašumā esošo nekustamo īpašumu nomas maksas un papildu maksājumu segšanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

-

913 519

913 519

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

3370 211

3050 650

-319 561

Iekšējā līdzekļu pārdale no 2016.gada neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" ilgtermiņa saistību pasākuma "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)

180 280

-

-180 280

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākuma "Gaisa kuģu parka atjaunošana" neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" īstenošanai (MK 03.05.2018. rīk. Nr.201 1.2.p.)

-

2 890 650

2 890 650

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" apakšprogrammai 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" ilgtermiņa saistību pasākuma "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)

2 832 997

-

-2 832 997

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai - Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošana (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)

356 934

-

-356 934

Iekšējā līdzekļu pārdale 2018.gada prioritārā pasākuma “Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019” ietvaros no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai nodrošinātu telpu remontdarbu veikšanu (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 12.p)

-

20 000

20 000

Iekšējā līdzekļu pārdale 2018.gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” ietvaros no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu pierobežas ceļu uzturēšanu (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 13.p)

-

140 000

140 000