Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
  2. apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
  3. nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
  4. nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
  5. veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
  6. nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

21

18

19

19

19

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

30

20

16

22

22

Sakārtota valsts austrumu robeža

Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (zemes vienību skaits)

8

100

-

-

-

Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības (zemes vienību skaits)

118

100

-

-

-

Apsekoti valsts pierobežas ceļi, veikti ceļu remonta darbi piešķirtā finansējuma ietvaros (km)

75,65

75,65

-

-

-

Sakārtotas Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri ir aģentūras pārvaldīšanā, īpašumtiesības

Izgatavotas kadastrālās lietas (skaits)

38

15

-

-

-

Izgatavoti topogrāfiskie plāni (skaits)

85

40

-

-

-

Izgatavotas apliecinājumu kartes (skaits)

2

3

-

-

-

Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits)

6

4

-

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

38 771 838

32 611 546

30 836 137

30 517 793

31 637 745

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-6 160 292

-1 775 409

-318 344

1 119 952

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-15,9

-5,4

-1,0

3,7

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

24 185 181

22 409 772

-1 775 409

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

0

143 609

143 609

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai,

tai skaitā pasākuma ietvaros veikta iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” Nodrošinājuma valsts aģentūras īpašumā esošo pierobežas ceļu sistemātiskai uzturēšanai, tai skaitā sakopšanai, attīrīšanai u.c. (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī)

-

140 000

140 000

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri remontdarbu izdevumu segšanai iznomātajos objektos, inventāra remontam un tehniskajai apkalpošanai

-

3609

3609

Ilgtermiņa saistības

16 635 806

14 496 462

-2 139 344

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

9 178 172

9 178 172

0

Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

1 229 669

1 229 669

0

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa

494 530

494 530

0

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa

1 428 476

1 428 476

0

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa

1 880 272

1 880 272

0

Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija

2 240 426

-

-2 240 426

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa

184 261

184 261

0

Transportlīdzekļu noma

-

101 082

101 082

Citas izmaiņas

7 549 375

7 769 701

220 326

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana" īstenošanai

750 000

-

-750 000

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana" īstenošanai

578 686

587 826

9 140

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai

64 030

-

-64 030

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem" īstenošanai

300 000

-

-300 000

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai

386 892

-

-386 892

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

270 859

-

-270 859

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Remontdarbu veikšana Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes objektos” īstenošanai

589 926

-

-589 926

Samazināti  izdevumi pasākuma “Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam

68 842

-

-68 842

Samazināti izdevumi pasākuma “Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana” (14_12_P)  īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam

84 140

-

-84 140

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanas uz funkciju izpildei piemērotām telpām, izdevumu segšanai

240 280

47 458

-192 822

Samazināti izdevumi pasākuma “Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām” (14_40_P)  īstenošanai

271 442

-

-271 442

Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizācijai, nodrošinot Valsts robežsardzes pārapbruņošanu (transferts no Aizsardzības ministrijas)

98 785

-

-98 785

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma  „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai

-

3 013 277

3 013 277

Palielināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi) un Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, nodrošināšanai

-

1 467 575

1 467 575

Palielināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi)

-

1 100 000

1 100 000

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

138 724

138 724

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai

250 000

-

-250 000

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas koledžas Ezermalas ielā 8a, Rīgā Sporta kompleksa un laukuma atjaunošana" īstenošanai

132 000

-

-132 000

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums saistībā ar jauna pakalpojuma par telpu nomu dienesta viesnīcā Ezermalas ielā 8a, Rīgā ieviešanu

-

90 823

90 823

Izdevumu palielinājums lgtermiņa saistību pasākuma “Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija” ietvaros uzbūvēto un renovēto četru VUGD depo ēku - Apē, Smiltenē, Ērgļos, Skrundā uzturēšanai

-

149 890

149 890

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

3 463 493

1 174 128

-2 289 365

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei

185 000

306 000

121 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

28 080

395 655

367 575

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija ” Centralizēto kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

179 707

220 033

40 326

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"  neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē”  neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

6678

35 557

28 879

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

173 378

144 499

-28 879

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 „Iekšējās drošības biroja darbība”, lai saskaņā ar Iekšējās drošības biroja un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 23.oktobra vienošanos 8-V Nr.83 nodrošinātu tehniskās apsardzes pakalpojumus Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā

-

51 938

51 938

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai saskaņā ar 2018.gada 7.februārī noslēgto vienošanos Nr.1-52/11 (2018) nodrošinātu vienkāršotu saimniecības inventāra uzskaiti, samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu saimniecības inventāra un kancelejas piederumu iegādi

-

11 270

11 270

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" budžeta programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākuma "Gaisa kuģu parka atjaunošana" īstenošanai (MK 03.05.2018. rīk. Nr.201 1.2.p.)

2 890 650

-

-2 890 650

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai viesnīcā Ezermalas ielā 8A, Rīgā rezervētu un atbilstoši VP darbinieku vajadzībām nodrošinātu 27 gultasvietas, gultas veļas maiņu un istabu uzkopšanu

-

9 176

9 176