Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
  2. apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
  3. nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
  4. nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
  5. veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
  6. nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

-

9

18

19

16

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

-

28

20

20

20

Sakārtota valsts austrumu robeža

Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (zemes vienību skaits)

-

75

100

-

-

Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības (zemes vienību skaits)

-

187

100

-

-

Apsekoti valsts pierobežas ceļi, veikti ceļu remonta darbi piešķirtā finansējuma ietvaros (km)

-

75,65

75,65

-

-

Sakārtotas Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri ir aģentūras pārvaldīšanā, īpašumtiesības

Izgatavotas kadastrālās lietas (skaits)

29

38

15

-

-

Izgatavoti topogrāfiskie plāni (skaits)

110

40

40

-

-

Izgatavotas apliecinājumu kartes (skaits)

-

2

3

-

 

Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits)

14

6

4

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

34 266 270

39 379 808

32 611 546

33 168 999

33 121 733

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 113 538

-6 768 262

557 453

-47 266

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,9

-17,2

1,7

-0,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

27 825 321

21 057 059

-6 768 262

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 692 716

1 692 716

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana" īstenošanai

-

750 000

750 000

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana" īstenošanai

-

578 686

578 686

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai

-

64 030

64 030

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem" īstenošanai

-

300 000

300 000

Vienreizēji pasākumi

1 025 981

-

-1 025 981

Samazināti izdevumi nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" ēku un katlu mājas pārbūvei (Ministru kabineta 2016. gada 28. janvāra rīkojums Nr.44)

1 013 684

-

-1013 684

Samazināti izdevumi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā pārbūvi - norēķinu veikšanai par būvuzraudzību

12 297

-

-12 297

Ilgtermiņa saistības

20 397 229

16 635 806

-3 761 423

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

9 178 172

9 178 172

0

Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

1 229 669

1 229 669

0

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa

494 530

494 530

0

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa

1 428 476

1 428 476

0

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa

1 880 272

1 880 272

0

Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija

5 460 156

2 240 426

-3 219 730

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa

184 261

184 261

0

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija

541 693

-

-541 693

Citas izmaiņas

6 402 111

2 728 537

-3 673 574

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai

449 520

386 892

-62 628

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

272 639

270 859

-1780

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Remontdarbu veikšana Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes objektos” īstenošanai

374 570

589 926

215 356

Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā un Jaunceltne 2, Muceniekos uzturēšanai un apsaimniekošanai

-

220 268

220 268

Palielināti izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietu un pagaidu turēšanas vietu uzturēšanai un apsaimniekošanai

-

25 633

25 633

Palielināti izdevumi Nacionālā koordinācijas centra uzturēšana

19 408

22 994

3586

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā” īstenošanu

67 122

68 842

1720

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana” (14_12_P)  īstenošanu

47 706

84 140

36 434

Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 –izdevumu, kas saistīti ar satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanu uz funkciju izpildei piemērotām telpām, segšanai

-

240 280

240 280

Samazināti izdevumi pasākuma “Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām” (14_40_P)  īstenošanai

299 000

271 442

-27 558

Samazināti izdevumi transfertu saņemšanai no Aizsardzības ministrijas, lai veiktu Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizāciju, nodrošinot Valsts robežsardzes pārapbruņošanu

243 815

98 785

-145 030

Samazināti izdevumi  pasākuma “Neparedzēto darbu veikšana VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā “Mucenieki””  īstenošanai

104 183

-

-104 183

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma  „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai

3 013 277

-

-3 013 277

Samazināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi)

1 100 000

-

-1 100 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

410 871

448 476

37 605

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei

14 000

185 000

171 000

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” radiotorņa, kas atrodas uz zemes “Sakarnieki” Baltinavas novadā, nomu antenu izvietošanai

1216

-

-1216

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

395 655

28 080

-367 575

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

-

55 340

55 340

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

-

173 378

173 378

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” budžeta apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

-

6678

6678