Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
  2. apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
  3. nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
  4. nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
  5. veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
  6. nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība

Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)

-

-

9

18

19

Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)

-

-

28

20

20

Sakārtota valsts austrumu robeža

Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (zemes vienību skaits)

-

-

75

100

-

Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības (zemes vienību skaits)

-

-

187

100

-

Apsekoti valsts pierobežas ceļi, veikti ceļu remonta darbi piešķirtā finansējuma ietvaros (km)

-

-

75,65

75,65

-

Sakārtotas Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri ir aģentūras pārvaldīšanā, īpašumtiesības

Izgatavotas kadastrālās lietas (skaits)

-

40

38

15

-

Izgatavoti topogrāfiskie plāni (skaits)

-

40

40

40

-

Izgatavotas apliecinājumu kartes (skaits)

-

-

2

3

 

Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits)

17

25

6

4

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

29 135 975

32 830 591

39 379 808

30 253 809

32 108 974

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 694 616

6 549 217

-9 125 999

1 855 165

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,7

19,9

-23,2

6,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 376 027

24 925 244

6 549 217

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

449 520

449 520

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai

-

449 520

449 520

Vienreizēji pasākumi

-

1 025 981

1 025 981

Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" ēku un katlu mājas pārbūvei (Ministru kabineta 2016. gada 28. janvāra rīkojums Nr.44)

-

1 013 684

1 013 684

Palielināti izdevumi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā pārbūvi - norēķinu veikšanai par būvuzraudzību

-

12 297

12 297

Ilgtermiņa saistības

17 056 863

20 397 229

3 340 366

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

9 178 172

9 178 172

0

Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa

1 229 669

1 229 669

0

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa

494 530

494 530

0

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa

1 428 476

1 428 476

0

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa

1 880 272

1 880 272

0

Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija

2 845 744

5 460 156

2 614 412

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija

-

541 693

541 693

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa

-

184 261

184 261

Citas izmaiņas

1 319 164

3 052 514

1 733 350

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzkopšanu un iekārtu tehnisko apkopi un lai veiktu nepieciešamos ēku avārijas remontdarbus

-

97 312

97 312

Palielināti izdevumi transfertu saņemšanai no Aizsardzības ministrijas, lai veiktu Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizāciju, nodrošinot Valsts robežsardzes pārapbruņošanu

-

243 815

243 815

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu jauno politikas iniciatīvu

386 431

-

-386 431

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, kustamā īpašuma iznomāšanu, telpu un zemes nomu saistībā ar noslēgtajiem zemes un telpu nomas līgumiem ar SIA “EAST-WEST TRANSIT”, SIA “Piparmētra L” un SIA“Tele2”

-

215 619

215 619

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai

234 012

272 639

38 627

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Valsts policijas koledžas Ezermalas ielā 8a, Rīgā Sporta kompleksa un laukuma atjaunošana” īstenošanai

66 000 

132 000

66 000

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Remontdarbu veikšana, lai tiktu nodrošināta valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu ievērošana VP, VR un VUGD objektos” īstenošanai

289 825

374 570

84 745

Samazināti izdevumi īpašuma tiesību sakārtošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdē (prot.Nr.15 30.§ 21.p.) nolemto

242 394

-

-242 394 

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā”

-

67 122

67 122

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros izveidotā informācijas apmaiņas mehānisma uzturēšanai

 12 962

19 408

6446 

Iekšējā līdzekļu pārdale atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.10.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Neparedzēto darbu veikšana VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā “Mucenieki””  īstenošanu

-

104 183

104 183

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.10.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām” (14_40_P)  īstenošanu

-

299 000

299 000

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana” (14_12_P)  īstenošanu

-

47 706

47 706

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

52 795

1 144 395

1 091 600

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei

 -

14 000

14 000

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 38.05.00 ” Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra prot.Nr.56 48.§ noteiktajam

52 795

 

-52 795

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai nodrošinātu ēkas Jelgavas ielā 65, Kuldīgā pielāgošanu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa vajadzībām (1.kārtas un 2.posma īstenošana)

-

397 367

397 367

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai Centralizētās kapitālieguldījumu programmas ietvaros nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

-

179 707

179 707

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai Centralizētās kapitālieguldījumu programmas ietvaros nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

-

395 655

395 655

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai Centralizētās kapitālieguldījumu programmas ietvaros nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

-

30 765

30 765

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība", lai nodrošinātu komunālo maksājumu segšanu un tehnisko apsardzi Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā kā arī Iekšējās drošības biroja darbībai nepieciešamo munīcijas un pārējo specifiskās lietošanas materiālu un inventāra iegādi

-

126 901

126 901