Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot nodrošinājumu (apgādi) IeM un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt IeM padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
  2. apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
  3. nodrošināt IeM personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
  4. nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
  5. veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
  6. nodrošināt IeM padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, IeM, IeM padotībā esošās iestādes.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023.gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Veikta pamata portfelī ietilpstošo būvju tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšana Būvniecības valsts kontroles birojam

Saņemti tehniskie atzinumi (%)1

-

-

35,0

30,0

-

Veikti pamata portfelī ietilpstošo būvju, kuru kopējā platība pārsniedz 250 m2, energoauditi

Saņemti energosertifikāti (%)2

-

-

35,0

30,0

-

Piezīmes.
1 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicama tehniskā apsekošana.
2 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicams energoaudits.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

31 570 551

31 627 948

31 520 801

31 494 990

31 474 750

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

57 397

-107 147

-25 811

-20 240

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

-0,3

-0,1

-0,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 648 238

17 541 091

-107 147

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

398

-

-398

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

398

-

-398

Ilgtermiņa saistības

13 578 101

13 578 101

-

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa

483 490

483 490

-

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa        

1 380 671

1 380 671

-

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa

1 880 272

1 880 272

-

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 K-1, nomas maksa

9 335 578

9 335 578

-

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa

401 850

401 850

-

Transportlīdzekļu noma

96 240

96 240

-

Citas izmaiņas

4 069 739

3 962 990

-106 749

Samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

84 030

-

-84 030

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu sadārdzinājums” īstenošanai

927 746

461 236

-466 510

Palielināti ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo saskaņā ar MK 19.11.2019. not. Nr.534 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” aktualizēšanu veikta Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu apjoma izvērtēšana un izcenojumu precizēšana

-

128 088

128 088

Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde” ietvaros iegādātās tehnikas (laiva ar treileri, multifunkcionālais kravas auto) OCTA polišu iegādei

-

200

200

Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (I posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu OCTA polišu iegādei

-

3 255

3 255

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

3 057 963

3 370 211

312 248

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” ilgtermiņa saistību pasākuma “ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)

-

180 280

180 280

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai - Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošana (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)

1 161 787

356 934

-804 853

Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažos

1 829 295

-

-1 829 295

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” ilgtermiņa saistību pasākuma “ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)

-

2 832 997

2 832 997

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība”, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas segšanu

26 969

-

-26 969

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas segšanu

39 912

-

-39 912