Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot nodrošinājumu (apgādi) IeM un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
  2. apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
  3. nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
  4. nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
  5. veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
  6. nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam

 

2020.gads (izpilde)

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikta pamata portfelī ietilpstošo būvju tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšana Būvniecības valsts kontroles birojam

Saņemti tehniskie atzinumi (%)1

-

35,0

5,0

-

-

Veikti pamata portfelī ietilpstošo būvju, kuru kopējā platība pārsniedz 250 m2, energoauditi

Saņemti energosertifikāti (%)2

-

35,0

33,0

-

-

Piezīmes.

1 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicama tehniskā apsekošana.

2 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicams energoaudits.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

30 726 169

31 520 801

44 598 918

31 483 041

30 983 411

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

794 632

13 078 117

-13 115 877

-499 630

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,6

41,5

-29,4

-1,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 591 836

30 669 953

13 078 117

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 300 000

1 300 000

Valsts policijas amatpersonu  izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

1 300 000

1 300 000

Vienreizēji pasākumi

-

11 889 743

11 889 743

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

398

398

Palielināti izdevumi ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai - VUGD depo būvniecībai (MK 07.07.2021. rīk.Nr.497; MK 10.08.2021. rīk.Nr.533)

-

9 189 882

9 189 882

Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros tipveida būvprojektu izstrādei dažādas kategorijas Valsts policijas pārvalžu un iecirkņu telpām (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros tehniskās izpētes un būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei ēkai Gaujas ielā 15, Rīgā, lai veiktu pārbūvi Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes vajadzībām (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

145 000

145 000

Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros ēkas fasādes un pamatu siltināšanai Lielā iela 45, Daugavpilī (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

420 000

420 000

Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros inženiertīklu pārbūvei ēkai Jelgavas ielā 9, Saldū (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

140 000

140 000

Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros fasādes atjaunošanai ēkai Ostas ielā 33, Ventspilī (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

110 000

110 000

Palielināti izdevumi  pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanai (Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10B, Ezermalas ielā 10 un Ezermalas ielā 10C, Rīgā) (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

1 094 475

1 094 475

Palielināti izdevumi  pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros jumta pārbūvei VRS ēkai Fabrikas ielā 12A, Ventspilī (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

130 000

130 000

Augstas gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) vadības nodrošināšana (atbalstīts priekšlikums Nr.82 Saeimā 2.lasījumā 2021.gada 23.novembrī)

-

559 988

559 988

Ilgtermiņa saistības

13 578 101

13 578 101

-

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa

483 490

483 490

-

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa

1 380 671

1 380 671

-

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa

1 880 272

1 880 272

-

Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa Rīgā, Čiekurkalnā nomas maksa

9 335 578

9 335 578

-

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa

401 850

401 850

-

Transportlīdzekļu noma

96 240

96 240

-

Citas izmaiņas

4 013 735

3 902 109

-111 626

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu sadārdzinājums” īstenošanai

461 236

543 220

81 984

Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros iegādāto specializēti aprīkoto transportlīdzekļu OCTA polišu iegādei

-

800

800

Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros iegādāto specializēto transportlīdzekļu un bezpilota gaisa kuģu OCTA polišu iegādei

-

349

349

Palielināti izdevumi saskaņā ar Aizsardzības departamenta īstenotās ASV valdības Eiropas Drošības atbalsta fonda (ESAF) FY15 programmas un IeM un  ASV valdības noslēgtā līguma LG – B – UCV ietvaros saņemto dāvinājumu – trīs jaunu bezpilota gaisa kuģu OCTA polišu iegādei.

-

600

600

Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgie izdevumi atbilstoši MK 2021.gada 28.janvāra noteikumos Nr.56 „Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” aktualizētajiem maksas pakalpojumiem un izcenojumiem

-

35 503

35 503

Samazināti izdevumi pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem”

1 829 295

-

-1 829 295

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 723 204

3 321 637

1 598 433

Iekšējās līdzekļu pārdales no apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” neatliekamajam pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem”, izmaiņas  (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)

612 509

1 161 787

549 278

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” neatliekamajam pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem”

-

1 829 295

1 829 295

Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” ugunsdzēsības depo Ādažos personāla resursam

657 471

-

-657 471

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.01.00 “Administrēšana” piemaksas nodrošināšanai darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.1.p.)

153 224

-

-153 224

Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" piemaksas nodrošināšanai darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.3.p.)

300 000

-

-300 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa izdevumu segšanu (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.4.p.)

-

633

633

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" , lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 26.p.)

-

329 922

329 922