Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
  2. glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

13 921

13500

13 946

14 000

14 000

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

34

35

33

32

32

Izņemto transportlīdzekļu realizācija (skaits)

126

116

120

124

128

Izņemto mantu realizācija (skaits)

291

195

199

204

208

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 264 835

1 303 231

1 263 450

1 263 450

1 263 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

38 396

-39 781

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

3,0

-3,1

0

0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

39 781

-

-39 781

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

39 781

-

-39 781

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri aizturēto transportlīdzekļu uzglabāšanai

39 781

-

-39 781