Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
  2. glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

12 677

12 339

13 500

13 946

14 643

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

39

38

35

33

32

Izņemto transportlīdzekļu realizācija (skaits)

136

115

116

120

124

Izņemto mantu realizācija (skaits)

193

190

195

199

204

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 233 727

1 246 997

1 303 231

1 263 450

1 263 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

13 270

56 234

-39 781

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

1,1

4,5

-3,1

0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

56 234

56 234

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

39 781

39 781

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri aizturēto transportlīdzekļu uzglabāšanai

-

39 781

39 781

Citas izmaiņas

-

16 453

16 453

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

16 453

16 453