Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
  2. glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

-

 

-

 

11 218

 

12 339

13 500

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

-

-

40

38

35

Izņemto transportlīdzekļu realizācija (skaits)

-

-

112

115

120

Izņemto mantu realizācija (skaits)

-

-

180

190

200

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 435 550

1 519 407

1 246 997

1 246 997

1 263 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

83 857

-272 410

-

16 453

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,8

-17,9

-

1,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

362 410

90 000

-272 410

t. sk.:

Citas izmaiņas

362 410

90 000

-272 410

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu degvielas iegādi 2016.gadā iegādātajam autoevakuatoram, 4 kravas furgoniem un lielgabarīta kravas pacēlājam un pamatlīdzekļu iegādi lietisko pierādījumu un izņemtās mantas glabāšanai un pārvietošanai saviem spēkiem, tādējādi samazinot komersantu pakalpojumu piesaisti

-

90 000

90 000 

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

16 453

-

-16 453

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu samazinājums saistībā ar Satversmes tiesas 2013.gada 24.oktobra spriedumu „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”, kā rezultātā Nodrošinājuma valsts aģentūrai samazinās ieņēmumi no administratīvo pārkāpumu lietās ceļu satiksmē izņemtajiem transportlīdzekļiem

60 000

-

-60 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

285 957

-

-285 957

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.01.00 "Administrēšana", lai nodrošinātu atalgojumu papildus nepieciešamajiem 15 darbiniekiem (nepalielinot apstiprināto amata vietu skaitu)

285 957

-

-285 957