Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
  2. glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023.gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

12 518

13 946

14 000

15 000

15 000

Ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu vidējais glabāšanas ilgums (diennaktis)

-

-

14,30

14,00

14,00

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 393 616

1 263 450

1 164 371

1 164 429

1 164 429

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-130 166

-99 079

58

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,3

-7,8

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

622 825

523 746

-99 079

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

58

-

-58

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

58

-

-58

Citas izmaiņas

622 767

523 746

-99 021

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanu, pārņemšanu un iznīcināšanu (resursu avots - naudas sodi, ko uzliek Valsts policija, naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests un naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests) (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 16.p.)

-

523 746

523 746

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi no procesuālo izdevumu izpildes un tiem atbilstoši izdevumi (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 16.p.)

622 767

-

-622 767