Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
  2. glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam

 

2020.gads (izpilde)

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

8 517

14 000

7 500

7 500

7 500

Ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu vidējais glabāšanas ilgums (diennaktis)

-

14,30

14,00

14,00

14,00

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 021 939

1 164 371

863 037

863 037

863 037

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

142 432

-301 334

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,9

-25,9

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

301 392

58

-301 334

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

58

58

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

58

58

Citas izmaiņas

301 392

-

-301 392

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

301 392

-

-301 392

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.01.00 “Administrēšana” piemaksas nodrošināšanai darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.2.p.)

301 392

-

-301 392