Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;
  2. realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana iekšlietu nozarē

Nodrošinātas materiālās rezerves atbilstoši nomenklatūrā noteiktajiem daudzumiem (% no kopējā apjoma)

69

52

52

52

52

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

447 917

192 421

41 471

41 471

41 471

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-255 496

-150 950

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-57,0

-78,4

0

0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

150 950

-

-150 950

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

150 950

-

-150 950

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījuma veikšanai ZM valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdalei

307

-

-307

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījuma veikšanai SM valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdalei

14 595

-

-14 595

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījuma veikšanai VM valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdalei

53 994

-

-53 994

Samazināti izdevumi maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri valsts materiālo rezervju iegādei

82 054

-

-82 054