Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;
  2. realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana iekšlietu nozarē

Nodrošinātas materiālās rezerves atbilstoši nomenklatūrā noteiktajiem daudzumiem (% no kopējā apjoma)

-

73

52

52

52

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

439 961

409 471

192 421

41 471

41 471

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-30 490

-217 050

-150 950

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-6,9

-53,0

-78,4

0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

368 000

150 950

-217 050

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

368 000

150 950

-217 050

Samazināti izdevumi no ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, izmantošanai,  lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu

368 000

-

-368 000

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījumu veikšanai Zemkopības ministrijai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdali (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244 7.p.)

-

307

307

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījumu veikšanai Satiksmes ministrijai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdali (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244 7.p.)

-

14 595

14 595

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījumu veikšanai Veselības ministrijai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdali (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244 7.p.)

-

53 994

53 994

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri valsts materiālo rezervju iegādei

-

82 054

82 054