Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;
  2. realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana iekšlietu nozarē

Nodrošinātas materiālās rezerves atbilstoši nomenklatūrā noteiktajiem daudzumiem (% no kopējā apjoma)

-

-

73

74

75

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

430 229

41 426

409 471

41 471

41 471

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-388 803

368 045

-368 000

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-90,4

888,4

-89,9

0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

89 045

457 090

368 045

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

368 000

368 000

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, izmantošanai,  lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu

-

368 000

368 000

Citas izmaiņas

89 045

89 090

45

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no medikamentu realizācijas palielinājumu

89 045

89 090

45