Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;
  2. realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta valsts materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana

Realizētie valsts materiālo rezervju resursi (euro)

16 004

8537

23 430

30 400

13 590

Utilizētie valsts materiālo rezervju resursi (euro)

55 893

49 800

1400

9070

3640

Atjauninātas valsts materiālās rezerves (euro)

91 884

41 364

29 426

29 471

29 471

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

550 553

44 582

41 426

41 471

41 471

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-505 971

-3156

45

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-91,9

-7,1

0,1

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

23 156

20 000

-3156

t. sk.:

Citas izmaiņas

23 156

20 000

-3156

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu Valsts materiālo rezervju nomenklatūrā iekļauto preču iegādi un krājumu valsts materiālajās rezervēs atjaunošanu, atbilstoši Valsts materiālo rezervju likuma prasībām, kā arī valsts materiālo rezervju nokomplektēšanu līdz noteiktajiem minimālajiem nomenklatūras apjomiem atbilstoši MK 30.12.2014. rīkojumā Nr.826-k noteiktajām normām

-

20 000

20 000

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu samazinājums saistībā ar to, ka samazinājušies ieņēmumi no medikamentu realizācijas, jo ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas nevar iegādāties medikamentus no valsts materiālo rezervju atbildīgā glabātāja, līdz ar to šie medikamenti un medicīniskās iekārtas tiks utilizētas

23 156

-

-23 156