Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās finanšu organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošinot uzņemto saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • atbilstoši pieprasījumiem vai maksājumu grafikiem veikt ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās organizācijās un maksājumus starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas)

99

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie resursi, euro

45529 193

1070 450

2731 700

2975 903

2935 903

Kopējie izdevumi,euro

316 193

107 450

107 450

107 450

107 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-208 743

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-66,0

-

-

-

Finansiālā bilance, euro

45213 000

963 000

2624 250

2868 453

2828 453

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-45213 000

-963 000

-2 624 250

-2868 453

-2 828 453

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

107 450

107 450

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

107 450

107 450

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:

107 450

107 450

-

Pasaules Muitas organizācijā

27 362

27 362

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā

25 000

25 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem

17 500

18 100

600

Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā

14 940

14 940

-

Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu

9 657

8 957

-700

Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā

5 691

5 691

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai

7 000

7 000

-

Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā

300

400

100

 

Finansēšana 2020. gada plānā

Pasākums

2020. gada plāns

Finansēšana – kopā

-2624 250

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-2624 250

Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā

-830 000

Pasaules Bankas Grupas kapitāla stiprināšanai

-1794 250