Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošinot uzņemto saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • atbilstoši pieprasījumiem vai maksājumu grafikiem veikt ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās organizācijās un maksājumus starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās, nodrošinot Latvijas puses saistību izpildi

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie resursi, euro

46 741 357

45 316 250

1 070 450

2 684 383

2 624 383

Kopējie izdevumi, euro

96 666

103 250

107 450

107 450

107 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 584

4 200

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

4,1

-

-

Finansiālā bilance, euro

46 644 691

45 213 000

963 000

2 576 933

2 516 933

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-46 644 691

-45 213 000

-963 000

-2 576 933

-2 516 933

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

103 250

107 450

4 200

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

103 250

107 450

4 200

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:

103 250

107 450

4 200

Pasaules Muitas organizācijā

27 362

27 362

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā

25 000

25 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem

15 300

17 500

2 200

Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā

14 940

14 940

-

Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu

9 657

9 657

-

Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā

5 691

5 691

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai

5 000

7 000

2 000

Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā

300

300

-

 

Finansēšana 2019. gada plānā, euro
Pasākums 2019. gada plāns
Finansēšana - kopā -963 000
t.sk.:  
Akcijas un cita līdzdalība komerasntu pašu kapitālā -963 000
Starptaustiskās Attīstības asociācijas kapitālā -963 000