Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās finanšu organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošinot uzņemto saistību izpildi.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās, nodrošinot Latvijas puses saistību izpildi

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie resursi, euro

46 709 579

46 746 192

45 316 250

1 066 250

933 250

Kopējie izdevumi, euro

117 906

101 500

103 250

103 250

103 250

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 406

1 750

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,9

1,7

-

-

Finansiālā bilance, euro

46 591 673

46 644 692

45 213 000

963 000

830 000

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-46 591 673

-46 644 692

-45 213 000

-963 000

-830 000

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

101 500

103 250

1 750

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

101 500

103 250

1 750

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:

101 500

103 250

1 750

Pasaules Muitas organizācijā

25 612

27 362

1 750

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā

25 000

25 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem

15 300

15 300

-

Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā

14 940

14 940

-

Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu

9 657

9 657

-

Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā

5 691

5 691

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai

5 000

5 000

-

Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā

300

300

-

 

Finansēšana 2018. gada plānā

Pasākums

2018. gada plāns

Finansēšana – kopā

-45 213 000

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-45 213 000

Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā

-973 000

Eiropas Stabilitātes mehānisma kapitālā

-44 240 000