Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās finanšu organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošinot uzņemto saistību izpildi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās, nodrošinot Latvijas puses saistību izpildi

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie resursi, euro

46 006 877

46 782 121

46 746 192

45 166 250

796 250

Kopējie izdevumi, euro

120 578

129 596

101 500

103 250

103 250

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 018

-28 096

1 750

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

-21,7

1,7

-

Finansiālā bilance, euro

45 886 299

46 652 525

46 644 692

45 063 000

693 000

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-45 886 299

-46 652 525

-46 644 692

-45 063 000

-693 000

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

129 596

101 500

-28 096

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

129 596

101 500

-28 096

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:

129 596

101 500

-28 096

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Bāzes erozijas un peļņas pārnešanas ierobežošanas projekta mērķa grupās

52 127

-

-52 127

Pasaules Muitas organizācijā

27 362

25 612

-1 750

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem

15 300

15 300

-

Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā

14 940

14 940

-

Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu

9 176

9 657

481

Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā

5 691

5 691

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai

5 000

5 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā

-

25 000

25 000

Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā

-

300

300

 

Finansēšana 2017. gada plānā, euro

Pasākums

2017. gada plāns

Finansēšana – kopā

-46 644 692

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-46 644 692

Ziemeļu Investīciju banka

-1 161 692

Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā

-1 243 000

Eiropas Stabilitātes mehānisma kapitālā

-44 240 000