Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās finanšu organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošinot uzņemto saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

atbilstoši pieprasījumiem vai maksājumu grafikiem veikt ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās organizācijās un maksājumus starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas)

99

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie resursi, euro

1 060 248

2 731 700

432 156 881

4 800 903

4 750 903

Kopējie izdevumi, euro

97 248

107 450

107 450

107 450

107 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 202

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,5

-

-

-

Finansiālā bilance, euro

963 000

2 624 250

432 049 431

4 693 453

4 643 453

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-963 000

-2 624 250

-432 049 431

-4 693 453

-4 643 453

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

107 450

107 450

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

107 450

107 450

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:

107 450

107 450

-

Pasaules Muitas organizācijā

27 362

27 362

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā

25 000

25 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem

18 100

18 100

-

Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā

14 940

14 940

-

Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu

8 957

8 957

-

Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā

5 691

5 691

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai

7 000

7 000

-

Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā

400

400

-

Finansēšana 2021. gada plānā (eiro)

Pasākums

2021. gada plāns

Finansēšana – kopā

-432 049 431

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-432 049 431

Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā

-770 000

Pasaules Bankas Grupas kapitāla stiprināšanai

-2 098 453

Uzņemto saistību pret Starptautisko Valūtas fondu izpildei

-429 180 978