Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās finanšu organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošinot uzņemto saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

atbilstoši pieprasījumiem vai maksājumu grafikiem veikt ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās organizācijās un maksājumus starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem no plānotās summas (%)

99

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie resursi, euro

2 540 016

432 156 881

10 770 903

4 750 903

2 675 903

Kopējie izdevumi, euro

98 275

107 450

107 450

107 450

107 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 175

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,3

-

-

-

Finansiālā bilance, euro

2 441 741

432 049 431

10 663 453

4 643 453

2 568 453

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-2 441 741

-432 049 431

-10 663 453

-4 643 453

-2 568 453

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

107 450

107 450

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

107 450

107 450

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:

107 450

107 450

-

Pasaules Muitas organizācijā

27 362

27 362

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā

25 000

25 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem

18 100

18 300

200

Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā

14 940

14 740

-200

Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu

8 957

8 957

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai

7 000

7 000

-

Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā

5 691

5 691

-

Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā

400

400

-

Finansēšana 2022. gada plānā

Euro

Pasākums

2022. gada plāns

Finansēšana – kopā

-10 663 453

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-10 663 453

Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā

-2 595 000

Pasaules Bankas Grupas kapitāla stiprināšanai

-2 098 453

Uzņemto saistību pret Starptautisko Valūtas fondu izpildei

-5 970 000