Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)

9

7

7

6

4

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

24 346 267

33 843 060

52 428 866

29 438 078

15 060 778

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 496 793

18 585 806

-22 990 788

-14 377 300

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39,0

54,9

-43,9

-48,8

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

15 989 348

34 575 154

18 585 806

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

14 726 428

21 151 384

6 424 956

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai

8 706 497

12 259 427

3 552 930

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas pielāgošanai Latvijas Proves biroja valsts deleģētās funkcijas nodrošināšanai

-

1 900 000

1 900 000

Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai

517 746

2 085 846

1 568 100

Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai

1 200 000

1 039 000

-161 000

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem

-

1 102 411

1 102 411

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā

1 800 000

-

- 1 800 000

Dotācija robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” rekonstrukcijai

600 000

-

- 600 000

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)

1 902 185

2 764 700

862 515

Citas izmaiņas

1 262 920

13 423 770

12 160 850

Palielināti izdevumi atbilstoši MK lemtajam (klasificēta informācija)

-

 8 065 358

8 065 358

Samazināti izdevumi valsts ēku remontdarbiem

1 262 920

-

-1 262 920

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

5 358 412

5 358 412

Palielināti izdevumi pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem ES Fondu īstenotajos projektos finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021.sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.6.punkts)

-

5 358 412

5 358 412