Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)

-

-

9

5

5

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

17 124 428

26 732 781

31 689 267

29 783 943

37 210 150

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 608 353

4 956 486

-1 905 324

7 426 207

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

56,1

18,5

-6,0

24,9

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

26 251 819

31 208 305

4 956 486

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

18 671 586

28 598 122

9 926 536

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai

8 146 824

7 363 675

-783 149

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)

781 400

1 651 736

870 336

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)

9 743 362

-

-9 743 362

Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā

-

6 628 130

6 628 130

Robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta 1.kārtas īstenošana

-

847 204

847 204

Dotācija robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” rekonstrukcijai

-

5151 881

5151 881

Dotācija Latvijas teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai

-

1 230 171

1 230 171

Dotācija Rīgas vēsturiskā centra valsts ēku rekonstrukcijai

-

5 435 325

5 435 325

Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai

-

290 000

290 000

Citas izmaiņas

7 580 233

2 610 183

-4 970 050

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam (klasificēta informācija)

-

2610 183

2 610 183

Samazināti izdevumi robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” attīstības I posma īstenošanai

2034 814

-

-2034 814

Samazināti izdevumi vidi degradējušo un sabiedrības drošību apdraudošo valsts nekustamo īpašumu skaita samazināšanai

1480 320

-

-1480 320

Samazināti izdevumi UNESCO Pasaules kultūras mantojuma “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai

4065 099

-

-4065 099