Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)

-

9

7

5

3

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 585 819

31 689 267

33 843 060

39 138 043

19 835 007

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 103 448

2 153 793

5 294 983

-19 303 036

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

70,5

6,8

15,6

-49,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

28 598 122

30 751 915

2 153 793

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

1 800 000 

1 800 000

Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecība

-

1 800 000

1 800 000

Ilgtermiņa saistības

28 598 122

12 926 428

-15 671 694

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai

7 363 675

8 706 497

1 342 822

Dotācija robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” rekonstrukcijai

5 151 881

600 000

-4 551 881

Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai

290 000

1 200 000

910 000

Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai

-

517 746

517 746

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)

1 651 736

1 902 185

250 449

Robežšķērsošanas vietas “Terehova” modernizācijas projekta 1.kārtas īstenošana

847 204

-

-847 204

Dotācija Latvijas teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai

1 230 171

-

-1 230 171

Dotācija Rīgas vēsturiskā centra valsts ēku rekonstrukcijai

5 435 325

-

-5 435 325

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā

6 628 130

-

-6 628 130

Citas izmaiņas

-

16 025 487

16 025 487

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam (klasificēta informācija)

-

14 762 567

14 762 567

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 262 920

1 262 920

Palielināti izdevumi valsts ēku remontdarbu veikšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.8.apakšpunkts)

-

1 262 920

1 262 920