Programmas mērķis:

  • nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu;
  2. balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu kompetencē esošos nodarījumus, kā arī par šādu pasākumu prioritātēm;
  3. nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu attiecīgajām iestādēm, konstatēto trūkumu novēršanai.

Programmas izpildītājs: Iekšējās drošības birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Noziedzīgo nodarījumu novēršana

Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)

1232

1050

1050

1050

1050

Veikti preventīvie pasākumi (skaits)

34

30

30

30

30

Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits)

145

135

135

135

135

Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)

124

135

135

135

135

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 675 482

4 125 827

3936 037

3995 418

3968 664

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

450 345

-189 790

59 381

-26 754

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

12,3

-4,6

1,5

-0,7

Atlīdzība, euro

2514 801

2 769 336

2858 833

2918 214

2891 460

Vidējais amata vietu skaits gadā

97

97

97

97

97

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2160

23791/2125

24561/2446

25071/2446

24841/2446

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

367

500

500

500

500

Piezīmes.

1t.sk. pabalsts pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

294 947

105 157

-189 790

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

92 904

92 904

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Atlīdzības palielinājums iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi” īstenošanai, tai skaitā:

-

92 904

92 904

izmeklētāju mēnešalgas atbilstība rajona prokurora mēnešalgai

-

92 904

92 904

Citas izmaiņas

294 947

12 253

-282 694

Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

294782

12173

-282609

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.)

165

80

-85