Programmas mērķis:

  • nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu;
  2. balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu kompetencē esošos nodarījumus, kā arī par šādu pasākumu prioritātēm;
  3. nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu attiecīgajām iestādēm, konstatēto trūkumu novēršanai.

Programmas izpildītājs: Iekšējās drošības birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Noziedzīgo nodarījumu novēršana

Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)

978

1000

1050

1050

1050

Veikti preventīvie pasākumi (skaits)

27

25

30

30

30

Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits)

 117

125

135

135

135

Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)

101

125

135

135

135

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 760 859

4 056 137

4 125 827

3 843 133

3 902 514

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

295 278

69 690

-282 694

59 381

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

7,9

1,7

-6,9

1,5

Atlīdzība, euro

2 185 046

2 474 561

2 769 336

2 486 727

2 546 108

Vidējais amata vietu skaits gadā

97

97

97

97

97

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1877

2126

2379

2136

2187

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

325

-

500

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

309 057

378 747

69 690

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

101 082

-

-101 082

Transportlīdzekļu noma

101 082

-

-101 082

Citas izmaiņas

207 975

378 747

170 772

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

74 667

74 667

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

294 782

294 782

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

9305

9298

-7

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

80

-

-80

Samazināti izdevumi Iekšējā drošības biroja darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra rīkojumu Nr.653

146 652

-

-146 652

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

51 938

-

-51 938

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai saskaņā ar Iekšējās drošības biroja un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 23.oktobra vienošanos 8-V Nr.83 nodrošinātu tehniskās apsardzes pakalpojumus Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā

51 938

-

-51 938