Programmas mērķis:

  • nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Drošības policijas amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu;
  2. balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu kompetencē esošos nodarījumus, kā arī par šādu pasākumu prioritātēm;
  3. nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu attiecīgajām iestādēm, konstatēto trūkumu novēršanai.

Programmas izpildītāji: Iekšējās drošības birojs, Valsts policija (slepenie izdevumi), Nodrošinājuma valsts aģentūra – transportlīdzekļu nomas funkciju nodrošināšana.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Noziedzīgo nodarījumu novēršana

Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)

-

950

1000

1050

1050

Veikti preventīvie pasākumi (skaits)

-

20

25

30

30

Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)

-

115

125

135

135

Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits)

-

 115

125

135

135

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 372 461

4 097 711

4 056 137

3 984 145

3 979 303

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

725 250

-41 574

-71 992

-4842

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,5

-1,0

-1,8

-0,1

Atlīdzība, euro

1 439 818

2 465 256

2 474 561

2 474 554

2 474 554

Vidējais amata vietu skaits gadā

97

97

97

97

97

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1237

2118

2126

2126

2126

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

771

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

231 103

189 529

-41 574

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

109 962

122 113

12 151

Transportlīdzekļu noma (IDB)

109 962

122 113

12 151

Citas izmaiņas

121 141

67 416

-53 725

Samazināti izdevumi Iekšējā drošības biroja darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra rīkojumu Nr.653

50 022

-

-50 022

Palielināti izdevumi Iekšējā drošības biroja darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra rīkojumu Nr.654

-

44 779

44 779

Palielināti izdevumi transportlīdzekļu nomai (2016.gadā ilgtermiņa saistību pasākumam "Transportlīdzekļu noma" finansējuma izmaiņu ietekme) (Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra rīkojums Nr.654)

 -

13 332

13 332

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

 -

9305

9305

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu 482

20 240

-

-20 240

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

50 879

-

-50 879

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” saistībā ar informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju un optimizāciju

50 879

-

-50 879