Programmas mērķis:

  • nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Drošības policijas amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu;
  2. balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu kompetencē esošos nodarījumus, kā arī par šādu pasākumu prioritātēm;
  3. nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu attiecīgajām iestādēm, konstatēto trūkumu novēršanai.

Programmas izpildītāji: Iekšējās drošības birojs, Valsts policija (slepenie izdevumi), Nodrošinājuma valsts aģentūra – transportlīdzekļu nomas funkciju nodrošināšana, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – atbalsta funkcijas informācijas tehnoloģiju un komunikācijas jomā nodrošināšana.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Pabeigti kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)

-

-

115

125

135

Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)

-

-

950

1000

1050

Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits)

-

-

115

125

135

Noziedzīgo nodarījumu novēršana

Veikti preventīvie pasākumi (skaits)

-

-

 20

25

30

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 254 616

4 057 547

4 097 711

4 097 711

4 025 726

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 802 931

40 164

-

-71 985

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

223,4

1,0

-

-1,8

Atlīdzība, euro

130 351

2 039 263

2 465 256

2 465 256

2 465 256

Vidējais amata vietu skaits gadā

16,5

98

97

97

97

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

658

1734

2118

2118

2118

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

561 328

601 492

40 164

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

441 508

441 508

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai *

-

439 550

439 550

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

1958

1958

Ilgtermiņa saistības

344 245

109 962

-234 283

Transportlīdzekļu noma (IDB)

159 984

109 962

-50 022

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa (IDB)

184 261

-

-184 261

Citas izmaiņas

217 083

50 022

-167 061

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

74 667

-

-74 667

Palielināti izdevumi Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai

-

50 022

50 022

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

142 416

-

-142 416

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistam

15 515

-

15 515

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai nodrošinātu komunālo maksājumu segšanu un tehnisko apsardzi Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā ,kā arī Iekšējās drošības biroja darbībai nepieciešamo munīcijas un pārējo specifiskās lietošanas materiālu un inventāra iegādi

126 901

 -

-126 901

* Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā un ietvaram 2017.-2019.gadam”” (prot.Nr.40, 59.§) 16.punktu veikta izdevumu pārdale 77 796 euro, tajā skaitā 48 141 euro no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija” un 29 655 euro no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.