Programmas mērķis:

nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu;
  2. balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu kompetencē esošos nodarījumus, kā arī par šādu pasākumu prioritātēm;
  3. nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu attiecīgajām iestādēm, konstatēto trūkumu novēršanai.

Programmas izpildītāji: Iekšējās drošības birojs, Nodrošinājuma valsts aģentūra – transportlīdzekļu nomas funkciju nodrošināšana, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – atbalsta funkcijas informācijas tehnoloģiju un komunikācijas jomā nodrošināšana.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Noziedzīgo nodarījumu novēršana

Saņemto (izņemot anonīmo) iesniegumu skaits, kuru izskatīšana ietilpst Biroja kompetencē (skaits)

-

-

1 000

1 000

950

Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu (skaits)1

-

-

38

38

38

Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību un izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā (skaits)

-

-

11

10

10

Piezīmes.
1 Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu, kas izdarīti mantkārīgā nolūkā un, ja tie izdarīti pildot dienesta pienākumus – Krimināllikuma 145.pants, 275.pants., 285.2 pants, 289.pants, 293.pants, 298.pants, 300.pants, 317.pants, 318.pants, 319.pants, 320.pants, 321.pans, 322.pants, 326.pants, 326.2. pants, 327.pants.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 973 202

3 936 037

3 980 458

3 961 769

3 957 013

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 37 165

44 421

-18 689

-4 756

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,9

1,1

-0,5

-0,1

Atlīdzība, euro

2 844 740/

2 549 9571

2 858 833/

2 846 6601

3 076 476/

3 004 9221

3 054 585/

3 005 0101

3 049 829/

3 005 0291

Vidējais amata vietu skaits gadā

97

97

97

97

97

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 444/2 1912

2 456/2 4462

2 643/2 5822

2 624/2 5822

2 620/2 5822

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro3

183

500

500

500

500

Piezīmes.
1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).
2 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.
3 Autoratlīdzības līgums.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

27 133

71 554

44 421

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

3 202

-

-3 202

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

3 202

-

-3 202

Citas izmaiņas

23 931

71 554

47 623

Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

12 173

71 554

59 381

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

11 758

-

-11 758