Programmas mērķis:

nodrošināt tiesisku un objektīvu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību,  vai ja tie izdarīti ar mērķi gūt pretlikumīgu mantisku labumu, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu;
  2. balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu kompetencē esošos nodarījumus, kā arī par šādu pasākumu prioritātēm;
  3. nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu attiecīgajām iestādēm, konstatēto trūkumu novēršanai.

Programmas izpildītājs: Iekšējās drošības birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020.gads (izpilde)

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada prognoze

2024.gada prognoze

Noziedzīgo nodarījumu novēršana

Saņemto (izņemot anonīmo) iesniegumu skaits, kuru izskatīšana ietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē (skaits)

-

1000

1000

950

950

Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu (skaits)

-

38

38

38

38

Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību un izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā (skaits)

-

11

10

10

10

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 899 406

3 980 458

4 168 871

4 164 115

4 469 817

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

81 052

188 413

-4 756

305 702

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,1

4,7

-0,1

7,3

Atlīdzība, euro

2 910 814/ 2 884 7701

3 076 476/ 3 004 9221

3 261 687/ 3 212 1121

3 256 931/ 3 212 1311

3 562 633/ 3 212 1311

Vidējais amata vietu skaits gadā

97

97

97

97

97

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 501/2 4782

2 643/2 5812

2 802/2 7602

2 798/2 7592

3 060/2 7592

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro3

 

500

500

500

500

Piezīmes.

1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).

2 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

3 Autoratlīdzības līgums.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

83 224

271 637

188 413

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

29 936

29 936

 Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

29 936

29 936

Vienreizēji pasākumi

-

3 202

3 202

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

3 202

3 202

Citas izmaiņas

83 224

238 499

155 275

Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

71 554

49 575

-21 979

Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

11 670

11 758

88

Iekšējās drošības biroja atlīdzības sistēmas vienotības un samērīguma nodrošināšana (finansējuma avots – pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija) (atbalstīts priekšlikums Nr.83 Saeimā 2.lasījumā 2021.gada 23.novembrī)

-

177 166

177 166