Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un pēctecību.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts nozīmes pasākumus;
  2. iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
  3. organizēt profesionālās pilnveides pasākumus;
  4. organizēt Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināta skolēnu līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu

Bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā (skaits)

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Izstrādāti metodiskie līdzekļi, t.sk. repertuāra krājumi (skaits)

4

5

3

3

3

Organizēti valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanai (skaits)

22

20

20

20

20

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, semināri (skaits)

16

20

20

16

16

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programma Rīgā (2020.gada 4.-12.jūlijs) (koncertu un projektu skaits)

-

-

26

-

-

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku skaits Rīgā (2020.gada 4.-12.jūlijs)

-

-

35 000

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

403 240

243 621

4 742 144

100 393

100 393

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-159 619

4 498 523

-4 641 751

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-39,6

1 846,5

-97,9

-

Atlīdzība, euro

107 486

78 037

981 462

80 867

80 867

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 893

1 962

1 984

1 984

1 984

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

82 500

42 720

945 753

45 150

45 150

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 498 523

4 498 523

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 498 523

4 498 523

Izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai atbilstoši MK 23.03.2017. sēdes protokola Nr.15 2.§ 11.punktam

-

4 495 693

4 495 693

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

2 830

2 830