Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un pēctecību.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts nozīmes pasākumus;
  2. iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
  3. organizēt profesionālās pilnveides pasākumus;
  4. organizēt Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināta skolēnu līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu

Bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā (skaits)

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Izstrādāti metodiskie līdzekļi, t.sk. repertuāra krājumi (skaits)

3

3

5

3

3

Organizēti valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanai (skaits)

26

22

20

20

20

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, semināri (skaits)

20

16

20

20

16

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

227 038

399 552

243 621

4 742 144

100 393

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

172 514

-155 931

4 498 523

-4 641 751

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

76,0

-39,0

1 846,5

-97,9

Atlīdzība, euro

132 512

107 487

78 037

981 462

80 867

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,1

-

1,5

1,5

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 163

-

1 962

1 965

1 984

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

117 165

107 487

42 720

946 100

45 150

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

185 000

29 069

-155 931

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

185 000

-

-185 000

XVIII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki “Gaudeamus”.

185 000

-

-185 000

Citas izmaiņas

-

29 069

29 069

Izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai. (MK 23.03.2017. sēdes protokols Nr.15 2.§ 11.punkts).

-

29 069

29 069