Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un pēctecību.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts nozīmes pasākumus;
  2. iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
  3. organizēt profesionālās pilnveides pasākumus;
  4. organizēt Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināta skolēnu līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu

Bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā (skaits)

130 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Izstrādāti metodiskie līdzekļi, t.sk. repertuāra krājumi (skaits)

4

3

3

5

5

Organizēti valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanai (skaits)

24

20

22

20

20

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, semināri (skaits)

25

16

16

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

221 996

227 038

399 552

243 621

4 742 144

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 042

172 514

-155 931

4 498 523

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,3

76,0

-39,0

1 846,5

Atlīdzība, euro

124 105

132 512

107 487

78 037

981 462

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

589

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

102 893

132 512

107 487

78 037

981 462

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

129 790

302 304

172 514

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

185 000

185 000

XVIII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki “Gaudeamus”.

-

185 000

185 000

Citas izmaiņas

129 790

117 304

-12 486

Izdevumi maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumam, kas tika novirzīts autoratlīdzības un uzņēmumu līgumu apmaksai un Valsts izglītības satura centra organizēto pasākumu nodrošināšanai.

129 790

-

-129 790

Izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai. (MK 23.03.2017. sēdes protokols Nr.15 2.§ 11.punkts).

-

116 989

116 989

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

315

315