Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un pēctecību.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts nozīmes pasākumus;
  2. iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
  3. organizēt profesionālās pilnveides pasākumus;
  4. organizēt Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināta skolēnu līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu

Bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā (skaits)

100 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Izstrādāti metodiskie līdzekļi, t.sk. repertuāra krājumi (skaits)

5

3

3

3

5

Organizēti valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanai (skaits)

31

15

20

20

20

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, semināri (skaits)

24

14

16

16

20

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 371 023

97 248

227 038

97 248

97 248

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 273 775

129 790

-129 790

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-97,8

133,5

-57,2

-

Atlīdzība, euro

748 161

77 722

132 512

77 722

77 722

Vidējais amata vietu skaits gadā

11

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2185

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

459 726

77 722

132 512

77 722

77 722

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

129 790

129 790

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

129 790

129 790

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums Valsts izglītības satura centram, kurš tiks novirzīts autoratlīdzības un uzņēmumu līgumu apmaksai un Valsts izglītības satura centra organizēto pasākumu nodrošināšanai.

-

129 790

129 790