Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un pēctecību.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts nozīmes pasākumus;
  2. iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
  3. organizēt profesionālās pilnveides pasākumus;
  4. organizēt Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināta skolēnu līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu

Bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā (skaits)

80 000

80 000

100 000

80 000

80 000

Izstrādāti metodiskie līdzekļi, t.sk. repertuāra krājumi (skaits)

5

3

3

3

3

Organizēti valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanai (skaits)

21

20

20

20

20

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, semināri (skaits)

20

20

16

16

16

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programma Rīgā (2021. gada 4.-10.jūlijs) (koncerti un projekti (skaits)

-

-

26

-

-

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki Rīgā (2021. gada 4.-10.jūlijs) (skaits)

-

-

35 000

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

243 621

4 742 144

4 180 883

100 067

100 067

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 498 523

-561 261

-4 080 816

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 846,5

-11,8

-97,6

-

Atlīdzība, euro

78 037

981 462

620 618

80 541

80 541

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 079

1 984

1 984

1 966

1 966

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

63 797

945 753

584 909

45 150

45 150

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 642 077

4 080 816

-561 261

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4 080 816

4 080 816

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšana

-

4 080 816

4 080 816

Citas izmaiņas

4 642 077

-

-4 642 077

Izdevumi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (2020.g.) sagatavošanas un norises nodrošināšanai, atbilstoši MK 23.03.2017. sēdes protokola Nr. 15 2.§ 11. punktā noteiktajam

4 641 751

-

-4 641 751

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

326

-

-326