Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Eiropas Savienības Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
 2. nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187.panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
 3. nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmkomiteju, Padomes un Komisijas darba grupu sanāksmēs;
 4. nodrošināt starptautiskās sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešanu Latvijā;
 5. nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos; organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos;
 6. nodrošināt aģentūras kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto programmu un projektu ieviešanu;
 7. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” izpildi:
  • administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
  • studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošināt procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
  • apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavot un izsniegt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzīt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;
  • studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība

Organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, t.sk. meistarklases projektu sagatavošanai APVĀRSNIS 2020 konkursiem (skaits)

25

16

6

-

-

Nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļa sniegšana programmkomiteju sanāksmēs (skaits)

49

40

11

-

-

Administrēti ERA-NET projekti (skaits)

22

22

22

22

22

Nodrošināta starptautisko sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešana Latvijā (skaits)

4

4

4

4

4

Aktivizēta dalība COST programmas akcijās (skaits)

121

120

126

-

-

Nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzība (skaits)

116

119

116

-

-

Nodrošināta karjeras izglītības pakalpojumu pieejamība izglītojamajiem

Nodrošināta papildizglītība karjeras atbalsta nodrošināšanā iesaistītajam izglītības iestāžu personālam (papildizglītību saņēmušo skaits)

519

430

200

200

200

Nodrošināta informācijas pieejamība e-vidē par izglītības iespējām Latvijā (datubāzēs ievietoto visu pakāpju un veidu izglītības programmu skaits).

13 760

13 500

13 200

13 000

13 000

Organizētas Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdes (skaits)

3

2

2

2

2

Paaugstināta nozaru darba devēju kapacitāte un motivācija jauniešu izpratnes par profesionālo karjeru veidošanā (semināru skaits)

15

15

15

15

15

Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija

Profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijas vadība (skaits)

16

17

15

3

-

Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana

Profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta energoefektivitātes paaugstināšanas vadība (skaits)

-

2

2

2

-

Nodrošināta pieaugušo izglītības vadības sistēmas pilnveidošana

Izveidots ilgtspējīgs starpinstitūciju sadarbības un stratēģiskās vadības modelis pieaugušo nodarbināto tālākizglītības pārvaldībai (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta pieaugušo izglītības monitoringam nepieciešamā datu uzkrāšana, datu bāzes izveide un uzturēšana (datu bāžu skaits)

1

1

1

1

1

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

-

-

117 732

112 359

106 340

Izsniegtie studējošo kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

-

-

1 181

-

-

Izsniegtie studiju kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

-

-

4 230

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 090 072

987 796

953 610

909 887

909 887

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-102 276

-34 186

- 43 723

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,4

-3,5

- 4,6

-

Atlīdzība, euro

686 813

633 623

616 367

589 574

589 574

Vidējais amata vietu skaits gadā

29,7

24

22,2

20,5

20,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 927

1 934

2 027

2 086

2 086

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

 

76 505

76 505

76 505

76 505

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

88 333

54 147

-34 186

t. sk.:

Citas izmaiņas

88 333

54 147

-34 186

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

88 333

54 147

-34 186

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 42.09.00“Latvijas Zinātnes padome”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2019. sēdes protokola Nr.46 30.§

88 333

-

-88 333

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.08.00 “Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2019. sēdes protokola Nr.46 30.§

-

54 147

54 147